Špeciálna ZŠ s MŠ M.R. Štefánika 38, Hlohovec

Špeciálna ZŠ s MŠ M.R. Štefánika 38, Hlohovec

M.R. Štefánika 38
92001 Hlohovec
IČO: 35629941

Informácie o inštitúcii Špeciálna ZŠ s MŠ M.R. Štefánika 38, Hlohovec

 

História školy

 

Kronika našej školy  otvára svoje prvé stránky  v septembri  1948, kedy zriaďovanie tried pre mentálne postihnutú mládež bolo na Slovensku podmienené  Zákonom č.95/1948 Zb.

 

Po prípravných  prácach sa vyučovanie žiakov začalo dňa  08.11.1948 v dvoch pomocných triedach  pri I.Národnej škole v Hlohovci, s počtom 29 žiakov. V prvej triede v prvom ročníku sa vzdelávalo 5 dievčat a 10 chlapcov. V druhej triede, v druhom ročníku bolo zapísaných 13 chlapcov a 1 dievča. Vyučovanie bolo dvojzmenné.   

 

K dôležitému prelomu prišlo dňa 24.03.1949,kedy sa zmenil  názov školy z Pomocnej školy na Osobitnú školu. Dňa 24.09.1949 sa škola presťahovala do budovy  II.Národnej školy v Hlohovci. Ďalšia zmena nastala  01.09.1950, kedy sa škola rozrastla o ďalšiu triedu.  Vyučovanie žiakov  i naďalej bolo dvojzmenné.  Výnosom Povereníctva školstva a kultúry zo dňa 29.04.1960 sa povinná školská dochádzka  žiakov  osobitných škôl predlžila na osemročnú  školskú dochádzku.

 

V školskom roku 1960/1961 Mestský národný výbor v Hlohovci pridelil Osobitnej škole  v Hlohovci samostatnú budovu po Okresnej vojenskej správe na Malinovského ulici, dnes Pribinova ulica. Výučba žiakov  v nových priestoroch školy sa začala 18.04.1961, čím sa zrušilo dvojzmenné vyučovanie žiakov. V školskom roku 1972/1973 sa Osobitná škola rozrástla z trojtriednej školy na päťtriednu, z čoho tri triedy boli v Hlohovci a dve v Dvorníkoch n/Váhom. Odborné predmety vyučovali učitelia zo ZŠ.   Významným rokom pre Osobitnú školu v Hlohovci sa stal školský rok 1975/1976, kedy sa škola rozrástla na osemtriednu. Štyri  triedy boli  v Hlohovci, dve triedy v Dvorníkoch n/Váhom a dve triedy   v Šulekove.

 

Pre vysoký počet žiakov sa  v školskom roku 1977/1978 škola opäť sťahovala do nových priestorov na ulicu Leninova 35 – dnes M.R.Štefánika 38, kde sídli doteraz.  Od 01.09.1977 všetky alokované triedy sa presťahovali do budovy Osobitnej školy v Hlohovci . Počty žiakov sa školskými rokmi zvyšovali, čím postupne pribúdali   i počty tried.

 

 Od 01.01.1997 sa škola stáva samostatným právnym subjektom. Počas svojej existencie právneho subjektu ŠZŠ zaznamenala viacero zmien koncepcie a organizačnej štruktúry. Od 01.01.2004 k Špeciálnej základnej škole bola pričlenená  Špeciálnopedagogická poradňa, ktorej názov sa od 01.01.2008 zmenil na Centrum špeciálnopedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole s materskou školou .Od 01.01.2007 Špeciálna základná škola bola zlúčená so Špeciálnou materskou školou a od tej doby škola nesie názov Špeciálna základná škola s materskou školou .

 

Súčasnosť

 

Špeciálna základná škola je situovaná v strede mesta Hlohovec, na ulici M.R.Štefánika č.38. Organizačnými zložkami  školy sú Špeciálna materská škola, Školský klub detí a Centrum  špeciálnopedagogického poradenstva. Od 01.01.1997 je škola samostatným právnym subjektom.

 

Špeciálna základná škola poskytuje základné vzdelanie žiakom s mentálnym postihnutím a žiakom s viacerými chybami v kombinácii s mentálnym postihnutím. Obsah vzdelávania je prispôsobený druhu a  stupňu postihnutia žiakov a na základe týchto postihnutí  je škola vnútorne diferencovaná na vzdelávacie varianty, v ktorých sa žiaci vzdelávajú podľa učebných plánov a učebných osnov variantu A , B. Žiaci, ktorí sa nemôžu vzdelávať podľa variantu A, B, sa vzdelávajú podľa vzdelávacieho programu C,  podľa individuálnych vzdelávacích programov . V hlavných úlohách kladieme dôraz na rozvíjanie schopností, zručností ako i na postojovú a hodnotovú orientáciu žiaka.   Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v špeciálnej základnej škole je rozvíjanie individuálnych schopností a predpokladov žiakov a  poskytnúť im také vedomosti a zručnosti, aby sa mohli čo najlepšie  zapojiť do spoločnosti, do pracovného procesu a bežného života. Škola realizuje výchovno-vzdelávací proces podľa vypracovaného Školského vzdelávacieho programu a Školského výchovného programu, ktoré tvoria základný dokument školy. Zameriavame sa na rozvoj žiakov nielen po stránke psychickej a fyzickej, ale i na kompenzáciu ich nedostatkov, s cieľom pripraviť ich čo najlepšie a najkvalitnejšie pre praktický život tak, aby v ňom obstáli a nezlyhali.  

 

Vzdelávanie žiakov

 

Vzdelávací variant A - učebný obsah variantu A  je určený pre žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím. Obsah vzdelávania je v porovnaní so základnou školou je mierne redukovaný. Rešpektuje pomalšie tempo žiakov a viac aplikačných a korekčných cvičení. Vzdelávanie trvá 9 rokov. Po ukončení žiak získa primárne vzdelanie a môže pokračovať v štúdiu na Odbornom učilišti.

 

Vzdelávací variant B - učebný obsah podľa variantu B  je určený pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia. Poskytuje žiakom základy vzdelania. Je zredukovaný na osvojenie si základných vedomostí, zručností a návykov. Pri vzdelávaní žiakov sa zameriavame na maximálne možný rozvoj po stránke psychickej, fyzickej a emocionálnej. Dbáme o to, aby si žiaci osvojili základy vzdelania tak, aby boli schopní pokračovať vo vzdelávaní v praktickej škole. Vzdelávanie v B variante trvá 10 rokov.

 

Vzdelávací variant C - učebný obsah podľa variantu C je  určený pre žiakov s ťažkým alebo hlbokým mentálnym postihnutím, alebo s viacnásobným postihnutím. Realizuje sa prostredníctvom individuálnych vzdelávacích programov, s prihliadnutím na ich schopnosti a možnosti. Základným cieľom vo výchove a vzdelávaní je optimálny rozvoj osobnosti s rešpektovaním ich osobitostí a odlišností, ktoré vyplývajú z viacnásobných postihnutí. Edukácia je zameraná na rozvoj samoobslužných a komunikačných schopností, jemnej  a hrubej motoriky, zdravotné cvičenia, výtvarnú a hudobnú výchovu. Vzdelávanie v C variante trvá 10 rokov. Zákonný zástupca žiaka môže požiadať o predĺženie vzdelávania o 2 roky.

 

Vzdelávanie žiakov s autizmom – autizmus patrí medzi pervazívne  vývinové poruchy. Postihnutí autizmom majú ťažkosti porozumieť podnetom, ktoré vnímajú svojimi zmyslami a správne reagovať na situáciu, ktorú pozorujú. Kvalitatívne postihnutie sa prejavuje v oblasti komunikácie,  sociálnych vzťahov a v oblasti predstavivosti. S výchovou a vzdelávaním autistických žiakov máme 10 ročné skúsenosti. V školskom roku 2001/2002 bola na našej škole zriadená experimentálna trieda pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím. Po dvojročnom overovaní bola na škole zriadená ďalšia trieda. Žiakom s autizmom poskytujeme vzdelávanie podľa individuálnych vzdelávacích programov, zostavených na základe učebných osnov pre žiakov s autizmom s mentálnym postihnutím a posúdenia schopností konkrétneho žiaka. Žiaci  sa vzdelávajú metódami programu TEAACH . Každý žiak má vypracovaný Individuálny vzdelávací program/IVP/ na základe záverov  špeciálno-pedagogického a psychologického  vyšetrenia . Škola ponúka týmto žiakom kvalitné vzdelávanie kvalifikovanými odborníkmi, prácu s počítačom, vyučovanie výberových predmetov a zapájanie sa do súťaží medzi školami   podobného typu.

 

Školský klub detí detí

   Školský klub detí zabezpečuje deťom, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku nenáročnú záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú  na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania. Výchova a činnosť v školskom klube detí sa delí na rekreačnú, oddychovú, záujmovú činnosť a prípravu na vyučovanie. Medzi tematické oblasti výchovy patria: vzdelávacia, spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodovedná, estetická, telovýchovná, zdravotná a športová.

 

Cieľom školského klubu detí je  rozvíjanie manuálnych zručností, výchovy k samostatnosti, schopnosti pracovať v kolektíve, posilňovaniu úcty k sebe, k svojmu okoliu, ku kultúrnym a národným hodnotám, k zodpovednosti a starostlivosti o svoje zdravie, k ochrane životného prostredia a iné. Formy výchovy a vzdelávania sú rôznorodé a pestré, sledujú základný cieľ, ktorým je vhodná forma uplatnenia a sebarealizácia každého dieťaťa napr. čítanie, hra, práca s knihou, vychádzka, beseda, vedomostný kvíz, súťaž, maľovanie, modelovanie, práca s počítačom, návšteva kultúrnych podujatí, dramatizácia, nácvik piesní, básní, zábavné akcie a iné .

 

V súčasnosti sú na škole zriadené dve oddelenia školského klubu detí. ŠKD je v prevádzke celý školský rok, okrem dní pracovného pokoja a štátnych sviatkov. Počas školských prázdnin prevádzka v ŠKD nie je. ŠKD sa riadi režimom dňa, ktorý je súčasťou vnútorného poriadku školy. Rozsah dennej dochádzky, spôsob odchodu detí, prípadne záujmovú činnosť mimo ŠKD uvedie rodič na zápisnom lístku. Zmeny dochádzky a spôsob odchodu dieťaťa z klubu oznamuje rodič vychovávateľkám osobne. Žiaka počas školského roka odhlasuje a prihlasuje rodič osobne a to 5 dní pred ukončením mesiaca. Príplatok za pobyt žiaka v školskom klube detí určuje riaditeľka školy. Deti zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia sú od príplatku oslobodení. Školský klub detí sa riadi vypracovaným sa schváleným školským výchovným programom.

 

Prevádzka

ŠKD je v prevádzke počas školského vyučovania v čase:

ranná prevádzka: 6,30 – 8,00                     popoludňajšia prevádzka: 12,00 – 16,00

 

ŠKD sa riadi nasledovným režimom dňa:

6,30 -  8,00 - ranná činnosť školského klubu
12,00 - 13,30 - samoobslužná, spoločensky prospešná činnosť
13,30 - 14,00 - obed
14,00 - 15,00 - príprava na vyučovanie
15,00 - 16,00 - záujmová a relaxačná činnosť, odchod domov

 

 

Špeciálna materská škola

Špeciálna materská škola je súčasťou ŠZŠ, ale nenachádza sa v budove školy, je jej alokovaným pracoviskom. Je umiestnená v dome rodinného typu v centre mesta. Po ukončení rekonštrukčných prác ŠZŠ sa MŠ presťahuje do jej priestorov.

 

Špeciálna materská škola zaškoľuje deti so špeciálno-pedagogickými potrebami v poldennom alebo celodennom výchovno-vzdelávacom programe. Do  materskej školy prijímame deti od 3 rokov veku na základe žiadosti rodičov, odporúčania lekára alebo psychológov. Ide  o deti s mentálnym postihnutím, s viacnásobným postihnutím, s poruchami reči, so zdravotným oslabením , deti s autizmom a Downovým syndrómom.  V školskom roku 2010/2011  prevádzkujeme 1 triedu s počtom 10 detí.

 

Čo ponúkame:

- materský prístup a rodinnú klímu deťom v čase zamestnanosti rodičov

- vysokú špeciálnopedagogickú odbornosť výchovnovzdelávacieho procesu

- odbornú intervenciu zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva

- diferencovaný špeciálnopedagogický a individuálny prístup k deťom

- masáže deťom vykonávané fyzioterapeutom

- intenzívnu logopedickú starostlivosť

 

Pracovná terapia sa praktizuje individuálne alebo v skupinkách 1-3 detí, spravidla jedenkrát za týždeň. V materskej škole sa ku každému dieťaťu pristupuje s tým, že každé dieťa je osobnosť, no každé je iné a na rôznom stupni vývinu. Ciele MŠ sú presne stanovené a reálne. Komunikácia je otvorená a priateľská. Každé dieťa získa potrebné kompetencie, ktoré tvoria základ jeho ďalšieho vzdelávania  pre jeho osobnostný rozvoj. Pozitívnu klímu materskej školy dotvára aj veľmi dobrá spolupráca s rodičmi detí, ktoré materskú školu navštevujú.

 

Cieľ školy:

         Cieľom školy je všestranný rozvoj osobnosti mentálne postihnutých detí a žiakov, vytvorenie jednej veľkej komunity, v ktorej sa rozdáva ten najväčší dar a to je vzdelávanie a podnety pre zmysluplný život, správny prístup k prekonávaniu prekážok a podporu vytrvalosti. Šťastie človeka, to  hlboké a skutočné šťastie spočíva v blízkosti s druhými ľuďmi, ktorých potrebujeme my a ktorí potrebujú nás.

 

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva

    Predmetom činnosti Centra špeciálnopedagogického poradenstva pri Špeciálnej základnej škole s materskou školou v Hlohovci je poskytovanie špeciálno-pedagogickej, psychologickej, logopedickej, diagnostickej, poradenskej, preventívnej, metodickej, výchovno-vzdelávacej a inej odbornej činnosti ako i súbor špeciálno-pedagogických reedukácií, psychologických a logopedických intervencií deťom so zdravotným znevýhodnením a vývinovými poruchami učenia od skorého ranného veku až do dospelosti.

 

O naše služby možno požiadať buď priamo / osobne, telefonicky/, nepriamo/na doporučenie lekára, školy alebo inej inštitúcie/.

 

Čo potrebujeme k práci s dieťaťom ak žiada rodič:

-súhlas zákonného zástupcu

- dotazník, anamnéza

- podklady odborných zamestnancov školského zariadenia/ školský psychológ, školský   špeciálny pedagóg, školský logopéd, triedny učiteľ/.

 

Čo potrebujeme k práci s  dieťaťom ak žiada škola:

-súhlas zákonného zástupcu

-žiadosť školy o vyšetrenie

-školský záznam, dotazník

-podklady odborných zamestnancov školského zariadenia/školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, školský logopéd, triedny učiteľ/

 

Cieľovými skupinami nášho zariadenia sú deti predškolského veku, školského veku a mládež so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktoré negatívne ovplyvňujú školské výkony.

 

S kým môžete prísť do kontaktu?

riaditeľka : Mgr. Eva Karabová

E-mail: hloszs@post.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit